MEDLING

JuristHjälpen satsar på medling, som utgör en särskild form av alternativ tvistelösning. Ett medlingsuppdrag utgår från att medlaren är opartisk och inte företräder ett klientintresse. Medlarens uppdrag måste alltså strikt särskiljas från ett uppdrag som juridiskt ombud, som just har uppdraget att tillvarata ett enskilt klientintresse. Medlarens insatser består i att medlaren ska förmå parterna att själva komma överens i tvisten, som sedan dokumentaras i en s.k. medlingsöverenskommelse (förlikningsavtal). JuristHälpen bistår härmed med juridisk information ur ett helhetsperspektiv för att parterna ska kunna välja en alternativ lösning, som stämmer överens med deras individuella situation. Givetvis gäller den sedvanliga tystnadsplikten vid utförande av ett medlingsuppdrag. Medling kan förekomma såväl inom ramen för ett domstolsförfarande och på helt frivillig basis s.k. privat medling.

Kontakta JuristHjälpen om du har frågor om medling och om du och din tvistande motpart kan enas om att ge JuristHjälpen ett medlingsuppdrag !