ARBETSGÅNGEN

Ett juridiskt uppdrag är en typ av tjänst som ytterst går ut på en juridisk prövning i ett enskilt ärende. Vi arbetar i regel som ombud för en enskild part. Den eller de andra parterna rekommenderas att anlita egna  juridiska ombud. Detta är god sed i vår bransch och absolut den rekommenderade arbetsgången i juridiska ärenden. Den juridiska prövningen och förhandlingarna sker utifrån en analys av samtliga enskilda omständigheter i ärendet, dvs. ur ett helhetsperspektiv.  Under prövningens och förhandlingarnas gång tillkommer olika omständigheter m.m. som man sedan får göra nya utvärderingar utifrån i den befintliga juridiska helheten. Den juridiska prövningen blir därför ofta successiv. På detta sätt blir slutresultatet tillförlitligt och robust, samt naturligtvis rättssäkert.

Det juridiska tjänsteuppdraget är krävande och vi på JuristHjälpen förutsätter att ombudet och klienten har en god kommunikation och ett bra samarbete. Det är du som uppdragsgivare, som är experten på detaljerna i ditt uppdrag, samtidigt som det är vi på JuristHjälpen som är den juridiska experten. För att man ska kunna uppnå ett gott resultat eller göra det bästa av en svår situation måste ett gott förtroende och ett gott samarbete upprättas och etabaleras. Naturligtvis är det vi som är proffessionella fackmän på området som måste bli arbetsledaren i de juridiska förhandlingarna och arbetet. Viktigt att komma ihåg i det fortlöpande arbetet är att det juridiska uppdraget är temastyrt och tar sikte på begränsade juridiska  sakfrågor (sakförande). Det är därför viktig att ovidkommande detaljer sållas bort från handläggningen så att förandet av saken inte tar oväntade turer och blir tidsödande och drar kostnader i onödan för dig, utan att den juridiska handläggningen istället kan gå rakt på mål. Det är i slutändan klienten som tjänar på en stringent och professionell juridisk handläggning.

Kontakta oss gärna om du vill få en första juridisk rågivning på telefon!
Kontakta oss även gärna om du vill anlita JuristHjälpen och då för att boka in ett första personliga möte!