BOUPPTECKNING

Arbetsgången angående boutredningen och dödsboförvaltningen är i huvudsak uppdelad i två steg: 1) bouppteckning och 2) arvskifte. Det första steget tar sikte på bouppteckningen och innebär att dödsboets tillgångar och skulder förtecknas och värderas per den avlidnes dödsdag. Även den efterlevandes makans/makens förtecknade och värderade tillgångar och skulder intas i bouppteckningshandlingen per den avlidnes dödsdag. Efter det att den s.k. bouppteckningsförrättningen har hållits skickas bouppteckningshandlingen till skatteverket för registrering.