KÄRNVÄRDEN

Klientens bästa - är det övergripande kärnvärdet
JuristHjälpen intar rollen som juridiskt ombud och arbetar alltid för klientens bästa. Vår lojalitet ligger helt gentemot våra klienter och principen om klientens bästa är det övergripande kärnvärdet. Denna lojalitetsplikt består i sin tur i JuristHjälpens 1) oberoende, 2) ojävighet och slutligen 3) i JuristHjälpens tystnads-, och diskretionsplikt.

1) Oberoende
JuristHjälpen är en oberoende aktör. JuristHjälpen står inte i någon som helst beroendeställning eller relation som äventyrar vårt arbete för klientens bästa. När JuristHjälpen ger juridisk rådgivning eller åtager sig ett uppdrag ligger vår trohet och lojalitet helt hos klienten.

2) Ojävighet
För att undvika intressekonflikter och för garantera JuristHjälpens ojävighet, så genomför vi jävskontroller innan vi ger juridisk rådgivning eller åtager oss ett uppdrag. På detta sätt undviker vi t.ex. att ge råd till en motpart.

3) Tystnads- och diskretionsplikt
JuristHjälpen borgar för klientens integritet. Det juridiska uppdraget sköts utifrån en tystnadsplikt avseende den information, som vi får från klienten. Det är bara när vi får klientens medgivande, som vi går ut med information eller på något sätt yppar vem som är vår klient. Naturligtvis går vi tillsammans ut med information när det juridiska uppdraget så kräver. Vi är alltid disktreta med det vi gör så att vi minimerar misstag till skada för någon av våra klienter.

JuristHjälpen främjar det goda rättssamhället. Vi utför vårt arbete på ett sakligt och korrekt sätt i enlighet med gällande rätt. Vi undviker på detta sätt vårt förbud att främja orätt. Vi utgår från att det ligger i klientens bästa att vara goda samhällsmedborgare.