AVTALSRÄTT

Avtalsrätten är civilrättens grund och genomsyrar en stor del av det juridiska arbetet. Avtalet är ofta den primära grunden för parternas inbördes rättigheter och skyldigheter. Oavsett om vi handlägger ett familjeärende eller kommersiellt uppdrag så måste regelmässigt innehållet i avtalet förhandlas fram och sedan manifesteras i ett skriftligt dokument. Upprättande av skriftliga avtal är även viktigt som ett slutled i en förliknings- och tvistelösning. Vi prioriterar avtalsrätten. Även om muntliga avtal i princip oftast är giltiga är utgångspunkten att skriftliga avtal och kontrakt upprättas.

Biträde vid ingående av avtal
En vanlig arbetssituation för oss är att vi biträder vid ingående av olika avtal. Innehållet i ett avtal är en fråga som får behandlas med omsorg och eftertanke. Ofta anger parterna avsikten med och vad som ska ingå i ett avtal eller flera avtal i kombination (avtalsupplägg). Det blir sedan JuristHjälpens uppgift att ta fram det relevanta och konkretiserade avtalet och avtalsupplägget, samt övriga relevanta formulär, såsom ansökningshandlingar m.m. Ofta involveras en ekonomisk transaktion i avtalen, som baseras på korrekt utförda beräkningar och värderingar av t.ex. fastigheter, företag, värdefulla föremål. Hänsyn måste regelmässigt tas till skatt, (låne-)finansiering, pantsättning och andra säkerheter m.m. Detta blir ofta fallet när det blir frågan om köpeavtal och gåvoavtal, dvs. beträffande de s.k. överlåtelseavtalen (se fliken till vänster).

JuristHjälpen hjälper privatpersoner och företag med avtal som skräddarsys utifrån den enskilda situationen!

Avtalstvister
Juristhjälpen agerar regelmässigt som juridiskt ombud vid olika avtalstvister. En avtalstvist kan avse oenighet om innehållet i ett redan ingånget avtal. Den juridiska frågan blir då att fastställa själva avtalsinnehållet. I andra avtalstvister  har den ena eller rent av båda parterna begått avtalsbrott. Frågan blir då vad påföljden då blir. I bland kan man konstatera att ogiltiga alternativt oskäliga avtal har ingåtts med hänsyn till den aktuella situationen. Om avtalet konstateras vara ogiligt bortser man helt från avtalet och redan överlämnade betalningar och överlämnade föremål återlämnas. Om avtalet är oskäligt så kan det jämkas ned så mycket så att det sedan får skäligt innehåll mellan parterna. Om avalet är helt oskäligt kan det jämkas ned till noll. Även här återlämnas redan överlämnade pengar och föremål. Ibland kan en avtalstvist ta upp frågan om parterna överhuvudtaget har ingått avtal eller inte. En vanlig tvistefråga handlar också om de rättsliga kraven då fel föreligger i ett köpeobjekt, t.ex. fel vid köp av fastighet eller då en tjänsteprestation har utförts på ett felaktigt sätt. Om felet är så pass allvarligt att hela avtalet är förfelat så kan parterna häva köpet eller tjänsteutförandet. Parternas prestationer ska även då återlämnas, dock delvis i vissa fall. Frågan blir även här vad påföljden då blir. Utöver vissa grundläggande påföljder så kan även skadestånd aktualiseras vid avtalsbrott och fel.

Kontakta JuristHjälpen om du eller ditt företag befinner dig i en avtalstvist och/eller behöver hjälp med tvistelösning!