VÅRDNAD OM BARN M.M.

JuristHjälpen har stor erfarenhet av domstolstvister angående vårdnad, boende och umgänge med barn (”barnrätten”). I centrum för barnrätten står barnets bästa och det s.k. barnperspektivet. Frågor angående vårdnad, boende och umgänge om barn bedöms utifrån hur samarbetet angående barnet fungerar. Föräldrarnas samarbetsförmåga och graden av ett fungerande samarbete angående barnet blir därför en viktig faktor att ta fasta på vid den juridiska bedömningen om vad som är förenligt med barnets bästa.