TJÄNSTEAVTAL

Det sägs att vi idag lever i tjänstesamhälle. Avtal om tjänster är idag en lika viktig avtalsform som avtal om köp av fast och lös egendom.  JuristHjälpen har drivit många ärenden som tar sikte på olika tjänster. Idag saknar många typer av tjänster en uttrycklig lagstiftning.  Beträffande konsumenttjänster föreslås den gällande konsumenttjänstlagen, som idag endast tar sikte på arbete på fasta och lösa saker att utvidgas i en statlig utredning till att även avse flertalet andra typer av tjänster. En allmänt tillämplig lag som är tillämplig mellan jämbördiga parter i likhet med köplagen på köprättens område kommer dock alltjämt att saknas. Variationen av tjänster är stort på marknaden och uppvisar sinsemellan både likheter och skillnader, som kan vara avgörande för hur man ska tolka ett enskilt tjänsteavtal.

Ett vanligt förkommande tjänsteområde som Juristhjälpen arbetar med är s.k. konsumententreprenader, där konsumenttjänstlagen är direkt tillämplig. Ofta handlar det då om bygg- och hantverkstjänster inom fastighetssektorn.

JuristHjälpen har även drivit ett prejudicerande mål i Högsta domstolen angående betalningsskyldigheten för en tandvårdsbehandling åt en konsument, där Karolinska Institutet åtog sig att göra om den ifrågavarande tandvårdsbehandlingen. Konsumenten behövde i rättsfallet inte betala för tjänsten innan den hade gjorts om. Målet rör kontraktstypen medicinska tjänster – medicinska konsumenttjänster, men ger även viktig vägledning för avtalsrätten i allmänhet och i synnerhet för tjänsteavtalsrätten och är idag därför en del av den s.k. svenska rättens rättsfallsregler på avtalsområdet (utfyllande rättsregler genom prejudikat från Högsta domstolen, i de delar där det idag inte finns en direkt tillämplig lagstiftning på avtalrättens område i vardagligt tal rättspraxis som vägleder och fyller ut ”luckor i lagen”.)

Kontakta JuristHjälpen om du har frågor angående olika tjänsteavtal eller om du vill att vi hjälper dig i ett konkret tjänsteavtalsärende!