TVISTELÖSNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Största delen av JuristHjälpens nedlagda arbetstid för våra klienters räkning består i att lösa tvister mellan olika parter. JuristHjälpen har gjort sig känd för att hitta kreativa lösningar på svårlösta juridiska problem. Där andra endast ser begränsningar ser JuristHjälpen möjligheter. Det kan också bli frågan om att göra det bästa av en svår situation. Ofta kan en tvist lösas i samförstånd ”utom rätta”, efter studier av juridiken och efter en processrättslig analys av situationen. När positionerna blir alltför låsta måste dock tvisten ibland gå över till avgörande till allmän domstol eller skiljenämnd för att frivilligt lösas alternativt tvångsvis avgöras där. En civilrättslig process i domstol inleds med att en stämningsansökan inges till tingsrätten. När tvisten måste gå över till handläggning av domstol talar man om en tvistelösning ”inom rätta” oavsett om parterna kan förlikas där eller om domstolen till slut blir tvungen att tvångsmässigt avkunna dom för att lösa tvisten på det sättet.

Kontakta oss om du är intresserad av en tvistelösning i din situation och för att att se om vi kan göra det till synes ogripbara gripbart!